فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه فني و مهندسي مدرس, زمستان 1382, دوره -, شماره 14
 8 مقاله