فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه فني و مهندسي مدرس, پاييز 1382, دوره -, شماره 13
 9 مقاله