برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان, 1382, دوره 15, شماره 2-1 (ويژه نامه جغرافيا)
 8 مقاله