فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه, بهار و تابستان 1382, دوره 11, شماره 41-42
 8 مقاله