فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله تحقيقات پزشكي, زمستان 1381, دوره 1, شماره 2 (پیاپی 2)
 9 مقاله