فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه مجله علوم جمهوري اسلامي ايران, زمستان 1381, دوره 14, شماره 1
 9 مقاله