فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه منابع طبيعي ايران, زمستان 1382, دوره 56, شماره 4
 14 مقاله