فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه علوم پايه (دانشگاه الزهرا), 1382, دوره 16, شماره 1
 6 مقاله