فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله تحقيقات پزشكي, زمستان 1382, دوره 2, شماره 2 (پیاپی 6)
 8 مقاله