فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), تابستان 1382, دوره 21, شماره 2
 17 مقاله