فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه زيست شناسي ايران, پاييز 1382, دوره 15, شماره 3
 7 مقاله