فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه گياهان دارويي, پاییز 1384, دوره 4, شماره 16
 9 مقاله