فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه زيست شناسي ايران, بهار و تابستان 1382, دوره 14, شماره 2-1
 7 مقاله