فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), پاييز 1382, دوره 7, شماره 3 (پیاپی 18)
 8 مقاله