فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران (فارسي), اسفند 1382, دوره 5, شماره 1
 5 مقاله