فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه طب و تزکيه, زمستان 1381, دوره -, شماره 47
 9 مقاله