فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه ياخته, زمستان 1379, دوره 2, شماره 8
 8 مقاله