فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران), 1380, دوره 56, شماره 3
 24 مقاله