فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان, زمستان 1380, دوره 9, شماره 1
 11 مقاله