فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد, زمستان 1381, دوره 45, شماره 78
 19 مقاله