فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله پزشكي باليني ابن سينا (مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان), بهار 1382, دوره 10, شماره 1 (مسلسل 27)
 12 مقاله