فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار), بهار 1382, دوره 8, شماره 4 (پیاپی 32)
 10 مقاله