فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد, تابستان 1379, دوره 43, شماره 68
 21 مقاله