فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي, پاییز 1383, دوره 3, شماره 3 (پیاپی 11)
 8 مقاله