نسخه جدید سایت SID.ir

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه انديشه مديريت راهبردي (انديشه مديريت), پاييز و زمستان 1393, دوره 8, شماره 2 (پياپي 16)
 6 مقاله