نسخه جدید سایت SID.ir

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه انديشه مديريت راهبردي (انديشه مديريت), بهار و تابستان 1393, دوره 8, شماره 1 (پياپي 15)
 6 مقاله