فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه ياخته, پاییز 1379, دوره 2, شماره 7
 8 مقاله