فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله پزشكي باليني ابن سينا (مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان), بهار 1379, دوره 7, شماره 1 (مسلسل 15)
 11 مقاله