فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه ياخته, تابستان 1382, دوره 5, شماره 18
 8 مقاله