فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه بيماريهاي پوست, پاییز 1384, دوره 8, شماره 5 (پیاپی 33)
 16 مقاله