فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله پزشكي باليني ابن سينا (مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان), زمستان 1379, دوره 7, شماره 4 (مسلسل 18)
 12 مقاله