فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه ياخته, بهار 1382, دوره 5, شماره 17
 8 مقاله