فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان, پاییز و زمستان 1379, دوره 9, شماره 36-35
 18 مقاله