فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله پزشكي كوثر, زمستان 1379, دوره 5, شماره 4
 11 مقاله