فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله پزشكي كوثر, تابستان 1379, دوره 5, شماره 2
 12 مقاله