فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز, پاییز 1379, دوره 34, شماره 47
 10 مقاله