فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه علوم و مهندسي کامپيوتر (THE CSI JOURNAL ON COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING), بهار و پاییز 1383, دوره 2, شماره 3-1 (الف)
 5 مقاله