فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه توانبخشي, تابستان 1397, دوره 19, شماره 2 #p00162
 8 مقاله