فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي شيلات ايران (فارسي), تابستان 1384, دوره 14, شماره 2
 15 مقاله