نسخه جدید سایت SID.ir

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي), پاييز 1396, دوره 28, شماره 3
 9 مقاله