فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه دانشکده فني دانشگاه تهران, آذر 1382, دوره 37, شماره 3 (پیاپی 81)
 13 مقاله