برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه انديشه مديريت راهبردي (انديشه مديريت), بهار و تابستان 1394, دوره 9, شماره 1 (پياپي 17)
 6 مقاله