فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه دانشکده فني دانشگاه تهران, تير 1383, دوره 38, شماره 2 (پایپی 84)
 13 مقاله