فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه دانشکده فني دانشگاه تهران, اسفند 1382, دوره 37, شماره 4 (پیاپی 82)
 12 مقاله