فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز, تابستان 1383, دوره 21, شماره 2 (پیاپی 41) ویژه نامه حقوق
 9 مقاله