نسخه جدید سایت SID.ir

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه مديريت توليد و عمليات, بهار و تابستان 1395, دوره 7, شماره 1 (پياپي 12)
 14 مقاله