فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي, پاییز 1383, دوره 19, شماره 3 (پیاپی 74)
 10 مقاله