برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه مديريت توليد و عمليات, پاييز و زمستان 1396, دوره 8, شماره 2 (پياپي 15)
 8 مقاله