فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي پزشكي جندي شاپور, آذر 1382, دوره -, شماره مسلسل 38
 10 مقاله