برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني (تبريز), زمستان 1383, دوره 47, شماره 193 (ويژه نامه ادبيات)
 7 مقاله